פעולות במקרקעין – מכירה ושאינן מכירה

פעולות במקרקעין המהוות מכירה ופעולות אשר אינן מהוות מכירה חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 וכן תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) תשל"ה-1974 קובעות כי פעולות שונות דוגמת אלו שנפרט מטה, על אף העדר תמורה בין הצדדים, יחשבו כמכירה החייבת במס.  כל זאת כמובן בהנחה ולא חל פטור כלשהו ואילו בחלק מן המקרים החוק […]